1. «هویت ملی ایرانی در گستره‌ی تاریخ»، نوشته‌ی دکتر حمید احمدی، فصلنامه‌ی مطالعات ملی، سال چهارم، شماره 1، 1382، صص 45-9 (دانلود)

2. «ترکیب قومی قفقاز»، نوشته‌ی دکتر حبیب برجیان، فصلنامه‌ی ایران‌شناخت، پاییز 1377، شماره 10، صص 241-206 (دانلود)

3. «اران»، نوشته‌ی دکتر عنایت‌الله رضا، دائرة المعارف بزرگ اسلامی، تهران: مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، 1377، ج7، صص 424-421 (دانلود)

 4. «کاربرد کلمات عربی همراه با عناصر فارسی در زبان ترکی»، نوشته‌ی امرالله ایشلر، فصلنامه‌ی نامه فرهنگستان، تابستان 1382، شماره 21، صص 241-219 (دانلود)

 5. «پیوندهای فرهنگی ایرانیان و ارمنیان»، نوشته‌ی احمد نوری‌زاده، اطلاعات حکمت و معرفت، سال پنجم، مرداد 1389، شماره 5، صص 36-35 (دانلود)

/ 0 نظر / 49 بازدید