زبان و فرهنگ

1. زبان و ادب فارسی در قلمرو عثمانی، نوشته دکتر محمدامین ریاحی، تهران: انتشارات پاژنگ، 1369 (دانلود)

2. زبان‌های باستانی آذربایجان، نوشته دکتر حسینقلی کاتبی، تهران: انتشارات پاژنگ، 1369 (دانلود)

3. یک سند مهم در باب زبان آذری، نوشته استاد عباس اقبال، نشریه یادگار، آبان 1324، شماره 13، صص 50-43 (دانلود)

4. زبان ترکی در آذربایجان، نوشته استاد عباس اقبال، نشریه یادگار، آبان 1324، شماره 13، صص 13-1 (دانلود)

5. ملاحظاتی درباره زبان کهن آذربایجان، نوشته دکتر محمدامین ریاحی، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، مهر و آبان 1381، شماره 182-181، صص 35-26 (دانلود)

6. آذری یا زبان باستان آذربایجان، نوشته سید احمد کسروی تبریزی، در: کاروند کسروی، به کوشش یحیی ذکاء، تهران: شرکت سهامی کتابهای جیبی، 1352، صص 374-317 (دانلود)

7. نخستین سند ادبی ارتباط آذربایجان با شاهنامه، نوشته دکتر سجاد آیدنلو، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز، بهار و تابستان 1385، سال دوم، شماره اول، صص 142-111 (دانلود)

8. شهریار و شاهنامه، نوشته دکتر سجاد آیدنلو، نشریه فرهنگ، تابستان و پاییز 1382، شماره‌های 46 و 47، صص 54-1 (دانلود)

9. زبان مردم آذربایجان در گذشته، نوشته دکتر عنایت الله رضا، نشریه آینده، اردیبهشت و خرداد 1363، سال دهم، شماره 2 و 3، صص 139-126 (دانلود)

10. تأثیر مهاجرت ترکان در تغییر و تحول زبان مردم آذربایجان، نوشته عزیز طالعی قره قشلاقی، فصلنامه علمی - پژوهشی دانشگاه الزهرا، تابستان 1386، سال هفدهم، شماره 65، صص 123-93 (دانلود)

11. زبان فارسی و حکومت‌های ترکان، نوشته دکتر جلال متینی، مجله ایران‌شناسی، پاییز 1372، شماره 19، صص 626-596 (دانلود)

12. آذرآبادگان در شاهکار جاویدان استاد طوس، نوشته دکتر امین‌پاشا اجلالی، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، بهار 1373، سال 37، شماره 150، صص 42-29 (دانلود)

13. درباره‌ی آذربایجان، اران، و زبان آذربایجان، نوشته‌ی نصرالله جهانشاهلو، فصلنامه ایران‌شناسی، پاییز 1377، سال دهم، شماره 3، صص 620-613 (دانلود)

14. آذریگان؛ آگاهی‌هایی درباره‌ی گویش آذری، نوشته‌ی دکتر صادق کیا، تهران، 1354 (دانلود)

15. آتورپاتکان و چیچست و سَوَلان و سهند، نوشته استاد ابراهیم پورداوود، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، تابستان 1337، سال دهم، شماره دوم، صص 202-165 (دانلود)

16. نگرشی به مسایل زبانی در جمهوری آذربایجان، نوشته دکتر عنایت‌الله رضا، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، زمستان 1378، شماره 28، صص 96-87 (دانلود)

17. بحثی درباره زبان آذربایجان، نوشته محمدرضا شعار، تبریز: کتاب‌فروشی مهر، 1346 (دانلود)

18. گویش گلین قیه یا هرزندی، نوشته یحیا ذکا، مجله فرهنگ ایران زمین، 1336، شماره 5، صص 92-51 (دانلود)

19. زبان آذربایجان و وحدت ملی ایران، نوشته ناصح ناطق، تهران: بنیاد موقوفات دکتر افشار، 1358 (دانلود)

20. گویش آذری (متن و ترجمه و واژه‌نامه‌ی رساله‌ی روحی انارجانی)، پژوهشی از رحیم رضازاده‌ی ملک، تهران، انتشارات انجمن فرهنگ ایران باستان، 1352 (دانلود)

21. تاتی و هرزنی دو لهجه از زبان باستان آذربایجان، نوشته عبدالعلی کارنگ، تبریز 1333 (دانلود)

22. زبان کنونی آذربایجان، نوشته دکتر ماهیار نوابی، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، مهر و آبان 1332، شماره 26 تا آذر 1333، شماره 30 (دانلود)

23. زبان مردم تبریز، نوشته دکتر ماهیار نوابی، نشریه دانشکده ادبیات تبریز، پاییز 1336، شماره 42، صص 232-221، و زمستان 1336، شماره 43، صص 426-396 (دانلود)

24. آثار و اسناد مربوط به زبان دیرین آذربایجان، نوشته دکتر منوچهر مرتضوی، نشریه دانشکده‌ی ادبیات دانشگاه تبریز، زمستان 1354، شماره 116، صص 479-445 (دانلود)

25. آتورپاتکان و نهضت ادبی؛ از عهد باستان تا روزگار نظامی، تألیف دکتر جمال‌الدین فقیه، تهران، انتشارات علمی، 1346 (دانلود)

26. زبان‌های ایرانی در خارج از ایران، نوشته دکتر بهرام فره‌وشی، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، شماره 47، فروردین 1344، صص 338-320 (دانلود)

27. گفتاری پیرامون هویت ملی ایرانی، نوشته دکتر محمد ترابی، مجله سیاست خارجی، شماره 2، تابستان 1378، صص 530-509 (دانلود)

28. شاه اسماعیل شاعر نبوده و دیوانی هم [به زبان ترکی] نداشته است، نوشته فیروز منصوری، 2537 (دانلود)

29. وحدت ملی و زبان فارسی، نوشته ف. منصور، ماهنامه کانون، خرداد و تیر 1353، شماره 170، صص 84-77 (دانلود)

30. شاهنامه فردوسی پایه زبان و ملیت ماست، نوشته محمود شفیعی، ماهنامه ارمغان، مرداد 1354 تا دی 1354، شماره 5 تا 10 (دانلود)

31. هویت ملی و نوزایی فرهنگی در شاهنامه، نوشته حسین منصوریان سرخگریه، فصلنامه مطالعات ملی، تابستان 1388، شماره 38، صص 100-75 (دانلود)

32. هویت ایرانی در شاهنامه، نوشته ابوالفضل خطیبی، فصلنامه نامه فرهنگستان، زمستان 1385، شماره 32، صص 76-69 (دانلود)

33. بیتهای زن ستیزانه در «شاهنامه»؟، نوشته ابوالفضل خطیبی، فصلنامه نشر دانش، بهار 1384، شماره 1، صص 26-19 (دانلود)

34. زبان فارسی افزون‌تر از یک زبان، نوشته دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن، فصلنامه نامه پارسی، زمستان 1381، شماره 27، صص 18-13 (دانلود)

35. ارزش شاهنامه در چیست؟، نوشته دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن، ماهنامه اطلاعات سیاسی - اقتصادی، بهمن و اسفند 1388، شماره‌های 269 و 270، صص 15-4 (دانلود)

 

تاریخ و جغرافیا

1. آذربایجان و اران (آلبانیای قفقاز)، نوشته دکتر عنایت الله رضا، تهران: انتشارات ایران‌زمین، 1360 (دانلود)

2. چگونه نام آذربایجان بر اران نهاده شد؟، نوشته دکتر عنایت الله رضا، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، مهر و آبان 1381، شماره 182-181، صص 25-1 (دانلود)

3. بحران آذربایجان در 1324، نوشته رابرت روسو، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، مهر و آبان 1381، شماره 182-181، صص 91-78 (دانلود)

4. پان تورکیسم و ارزش علمی و تاریخی آن، نوشته انور خامه‌ای، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، مهر و آبان 1381، شماره 182-181، صص 43-36 (دانلود)

5. بحران آذربایجان از دیدگاه اسناد نویافته شوروی، نوشته ناتالیا یگوروا، نشریه گفتگو، پاییز 1376، شماره 17، صص 135-103 (دانلود)

6. استالین و فرمان تشکیل فرقه دموکرات آذربایجان، نشریه گفتگو، شهریور 1383، شماره 40، صص 156-139 (دانلود)

7. آذربایجان: حزب توده و فرقه دموکرات، نوشته ا. آبراهامییان، در: یادنامه حبیب یغمایی (یغمای سی و دوم)، گردآوری ایرج افشار، تهران، 1370، صص 496-454 (دانلود)

8. اران قفقاز درصدد بلع آذربایجان، نوشته دکتر جلال متینی، نشریه ایران‌شناسی، بهار 1377، سال دهم، شماره یکم، صص 140-127 (دانلود)

9. آذربایجان کجاست؟، نوشته دکتر جلال متینی، نشریه ایران‌شناسی، پاییز 1368، سال اول، شماره سوم، صص 462-443 (دانلود)

10. ایران مظلوم، نوشته دکتر نصرالله پورجوادی، نشر دانش، مرداد و شهریور 1366، سال هفتم، شماره پنجم، صص 10-2 و مهر و آبان 1366، سال هفتم، شماره ششم، صص 65-46 (دانلود)

11. روز نجات آذربایجان، نوشته دکتر جلال متینی، نشریه ایران‌شناسی، پاییز 1377، سال دهم، شماره سوم، صص 478-459 (دانلود)

12. ماد کوچک در پایان دوره هخامنشی: پژوهشی در جغرافیای اداری، نوشته دکتر مهرداد قدرت دیزجی، فصلنامه علمی - پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا، بهار 1387، سال هفدهم، شماره 71، صص 30-23 (دانلود)

13. ابنیه باستانی آذربایجان، نوشته اسماعیل دیباج، مجله بررسی‌های تاریخی، دی 1346، سال دوم، شماره پنجم، صص 150-133 (دانلود)

14. سوابق تاریخی آذربایجان، نوشته دکتر محمدامین ادیب طوسی، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، آذر و دی و بهمن 1338، سال دوم، شماره‌های 4، 5، 6، صص 142-130 (دانلود)

15. آتورپات، شهربان هخامنشی ماد کوچک، نوشته دکتر مهرداد قدرت دیزجی، نشریه تاریخ اسلام و ایران، بهار 1388، سال نوزدهم، شماره یکم، صص 130-121 (دانلود)

16. تاریخچه نام جمهوری آذربایجان، نوشته وصال حسین‌اف، نشریه سخن تاریخ، بهار 1387، شماره 2، صص 17-12 (دانلود)

17. پان‌ترکیسم وطنی، نوشته داوود مهرانی، نشریه فردوسی خرداد 1388، شماره 77، صص 39-36 و تیر 1388، شماره 78، صص 81-78 (دانلود)

18. شووینیست!، نوشته دکتر جلال متینی، مجله ایران‌شناسی، زمستان 1374، سال هفتم، شماره 4، صص 727-719 (دانلود)

19. نیاکان هموطنان آذربایجانی ما چه کسانی هستند؟، نوشته دکتر جلال متینی، مجله ایران‌شناسی، تابستان 1376، شماره 2، صص 403-393 (دانلود)

20. نگاهی تاریخی به سرزمین آذربایجان، نوشته اصغر حیدری، مجله کیهان اندیشه، بهمن و اسفند 1373، شماره 58، صص 137-121 (دانلود)

21. پیدایش فرقه دمکرات آذربایجان به روایت اسناد و خاطرات منتشر نشده، نوشته منیژه صدری و رحیم نیکبخت، تهران: مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1386 (دانلود)

22. باستان‌شناسی و تاریخ هنر در دوران مادی‌ها و پارسی‌ها، نوشته ویلیام کالیکان، تهران: مؤسسه فرهنگی و انتشاراتی پازینه، 1385 (دانلود)

23. حدود تاریخی آذربایجان، نوشته دکتر محمدجواد مشکور، مجله بررسی‌های تاریخی، خرداد تا شهریور 1348، شماره 21 و 20، صص 64-49 (دانلود)

24. سرگذشت 3500 ساله ایران، نوشته دکتر ذبیح الله صفا، مجله دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، دی 1338، سال هفتم، شماره 2، صص 35-1 (دانلود)

25. جغرافیای تاریخی اران، نوشته شهین سهرابی، مجله رشد آموزش تاریخ، زمستان 1386، دوره نهم، شماره 2، صص 35-32 (دانلود)

26. چرا نام اران از میان رفت؟، نوشته دکتر عنایت‌الله رضا، فصلنامه تاریخ روابط خارجی، زمستان 1380، سال دوم، شماره 9، صص 23-7 (دانلود)

27. مردم‌شناسی سرزمین اران در آستانه ورود اسلام، نوشته وصال حسین‌اف، فصلنامه سخن تاریخ، تابستان 1387، شماره 3، صص 55-43 (دانلود)

28. نگاهی به جمهوری مسلمان‌نشین آذربایجان، نوشته عباس کیهان‌فر، فصلنامه مشکوة، پاییز 1372، شماره 40، صص 133-113 و زمستان 1372، شماره 41، صص 123-88 و زمستان 1373، شماره 45، صص 198-184 (دانلود)

29. رؤیای پان‌ترکیسم: بازخوانی اندیشه سیاسی در ترکیه، نوشته نبی‌الله روحی، فصلنامه راهبرد، پاییز 1381، شماره 25، صص 169-157 (دانلود)

30. ترکیه، پان‌ترکیسم و آسیای مرکزی، نوشته دکتر حمید احمدی، فصلنامه مطالعات اوراسیای مرکزی، زمستان 1388، سال دوم، شماره 5، صص 22-1 (دانلود)

31. رازهای سر به مهر: ناگفته‌های وقایع آذربایجان، نوشته حمید ملازاده، تبریز: انتشارات مهد آزادی، 1376 (پیوست: در آذربایجان چه گذشت؟ رازهای سر به مهر آشکار می‌شود، نوشته‌ی دکتر حمید احمدی، مجله اطلاعات سیاسی - اقتصادی، مهر و آبان 1381، شماره 181 و 182، صص 61-44) (دانلود)

32. نام‌های جغرافیایی و ریشه‌های تاریخی آن‌ها در آتروپاتن (ماد)، نوشته ولادیمیر مینورسکی، تهران: انتشارات پژوهنده، 1378 (دانلود)

33. خیال‌بافی پان‌ترکیست‌ها، واقعیت تاریخی؟، نوشته عبدالله مرادعلی بیگ، ماهنامه گزارش، اردیبهشت 1376، شماره 75، صص 51-48 (دانلود)

34. بررسی اصول نظریه‌های پان‌تورانیسم و پان‌تورکیسم، نوشته شاپور رواسانی، مجله اطلاعات سیاسی - اقتصادی، مهر و آبان 1378، شماره 145 و 146، صص 103-92 (دانلود)

35. نقش عثمانی در عقب‌ماندگی ایران، نوشته منوچهر پارسادوست، مجله بخارا، بهمن و اسفند 1388، شماره 74، صص 171-156 (دانلود)

36. خطر زرد (پان‌ترکیسم) را جدی بگیریم، نوشته غلامحسین مظلومی عقیلی، ماهنامه گزارش، تیر 1384، شماره 165، صص 57-55 (دانلود)

37. واژه ترک از نظر معنی‌شناسی، نوشته ابراهیم قفس‌اوغلی، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، پاییز 1374، سال چهارم، شماره 11، صص 221-217 (دانلود)

38. فتنه‌ی غز در خراسان، نوشته رامین سلطانی، مجله ایران‌شناخت، بهار و تابستان 1379، شماره 16 و 17، صص 245-208 (دانلود)

39. تعریف پان تورانیسم، نوشته آنتونیا دیما، فصلنامه تاریخ روابط خارجی، شماره 10، بهار 1381، صص 141-137 (دانلود)

40. تسلط غلامان و قبایل زردپوست و آثار اجتماعی آن در ایران، نوشته دکتر ذبیح‌الله صفا، نشریه دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، مهر 1335، شماره 37، صص 81-23 (دانلود)

41. آذربایجان از منظر ناسیونالیسم ایرانی، نوشته دکتر حمدالله صادقی‌نیا، فصلنامه پژوهش‌های تاریخی، تابستان 1388، شماره 2، صص 106-87 (دانلود)

42. تاریخ فتوحات مغول، نوشته ج. ج. ساندرز، ترجمه ابوالقاسم حالت، تهران، 1363 (دانلود)

43. نظری به تاریخ آذربایجان، نوشته محمدجواد مشکور، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1375 (دانلود)

44. آذربایجان در ایران معاصر، نوشته تورج اتابکی، تهران، 1376 (دانلود)

45. فراز و فرود فرقه‌ی دموکرات آذربایجان، نوشته داریوش به‌آذین، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، پاییز 1390، شماره 285، صص 95-84 (دانلود)

46. آذربایجان، نوشته‌ عباس زریاب خویی، دائرة المعارف بزرگ اسلامی، جلد اول، 1383، صص 207-194 (دانلود)

--------------------------------------------------

توجه: از آنجا که نشر "هزار" کتاب‌های «آذربایجان و اران» شادروان عنایت‌الله رضا و «آذری یا زبان باستان آذربایجان» شادروان احمد کسروی و «مطالعاتی درباره‌ی تاریخ، زبان و فرهنگ آذربایجان» فیروز منصوری را با ویرایشی جدید و در شکلی شایسته تجدید چاپ کرده‌اند، به هموطنان ارجمند به ویژه عزیزان تهرانی پیشنهاد می‌شود که جهت حمایت از این ناشر گرامی کتاب‌های یادشده را از دفتر این نشر تهیه نمایند:
میدان انقلاب، کارگر جنوبی، پایین‌تر از میدان پاستور، خیابان دانشگاه جنگ، پلاک 9، نشر هزار، تلفن: 09127334266 - 02166923946

/ 13 نظر / 70 بازدید
نمایش نظرات قبلی
کوروش

با درود. من نیز ایرانی آذری هستم و سایت شما را بسیار پسندیدم. امید است، هم میهنان آذری هشیار باشند تا در دام شرنگ پان ترکیسم نیفتند. پیشنهاد می کنم، کتاب "اران از دوران باستان تا آغاز عهد مغول" نوشته زنده یاد "عنایت الله رضا" و "آذربایجان در سیر تاریخ ایران" نوشته "رحیم رییس نیا" را به کتاب های سایت اضافه کنید. با سپاس از تلاش شما در بیداری مردم آذربایجان در باز شناخت هویت ایرانی خود. ترک زبان بودن ما ایرانی بودن ما را تغییر نمی دهد. ساغل کیشی. زنده باد ایران یاشاسین آذربایجان

راحله ایزدی فر

سلام . سایت تان بسیار عالی است . از اینکه کتاب ها و مقاله ها را در اینجا برای دانلود قرار داده اید سپاسگزارم. پیروز باشید

ایرانی ترک

به عجم بازی هایتان ادامه بدین ..شما هیچ فرقی با پان ترکهای کثیف ترکیه ندارید....و با اینکارتان ایران را ازبین خواهید برد...خدا به شما فرزندان (اشرف و محمود افغان) نه برادران فارس و عرب و غیره.. لعنت کند....آذربایجان از لحاظ قومیتی ترک هست و از لحاظ وطنی ایرانی و از لحاظ مذهبی مسلمانف آذری به مردمی که در خاک آذربایجان زندگی می کنند گفته می شود..پس ما هم آذری و هم ترک و هم ایرانی هستیم...تقریبا تمامی کتاب ها و نویسندگانی که معرفی کردید..فراماسون و عوامل انگلیس بودند..همینقدر کافی است.

آذربايجاني

چنين گفت فردوسي سگ نژاد/ كه رحمت بر آن تربت پاك باد چو ايران نباشد به تخمم مباد/ بدين بوم و بر زنده يك تن مباد اگر خاك ايران به دشمن دهيم/ از آن به كه خود را به كشتن دهيم. «گزيده اي از چاخاننامه خرطوسي»

محمود

پدرم تالش و مادرم ترك اردبيلي است. به سه زبان تركي، فارسي و تالشي تسلط كامل دارم. اما ترجيح مي دهم ترك باشم تا فارس يا تالش. اگر كسي بدون غرض و تعصب به مطالعه و تطبيق هر دو زبان بپردازد، خواهد ديد كه تركي به مراتب غني تر و شيرينتر از فارسي است. هرگز فارسي در بيان احساس و رساندن مفهوم به پاي تركي نمي رسد. البته هر دو زبان تا پايان عصر قاجار تنها در زمينه ادبيات كلاسيك مي توانستند عرض اندام نمايند و در زمينه هاي علمي و هنري به كلي ميدان را براي زبان عربي خالي كرده بودند. در عصر كنوني جايگاه تركي در دنيا و جهان اسلام به مراتب برتر از فارسي است. حتي ادبيات پيشتاز آن گوي سبقت را از ديگر زبان هاي جهان اسلام ربوده است. موسيقي آن بسيار غني و مترقي است. انواع موسيقي و ژانرهاي مختلف ادبي كه توسط تركان پديد آمده است، مقبوليت آن را دو چندان مي كند. در خانواده ما يكي از برادرانم تمايل خاصي به فارس مآبي داشت كه بنده تحت تاثير موسيقي غني و مترقي موغام آذربايجان و موسيقي سنتي تركيه، ايشان را با فرهنگ پربار تركي آشنا كردم و نتيجه اين شد كه تا اكنون به جرم پان ترك بودن چند بار به اداره اطلاعات شهرمان آستارا فراخوانده شده است.

ایرانی

دوست محترم.لطفا مطالب ارزشمندتان را به روز کنید.حیف است این چراغ کم فروغ بماند.

تورک

دیگه تموم شد اون دوره ای که این خزعبلات را به خورد آذربایجانیها بدهید. تنها روسیاهی برای شما خواهد ماند. کوروش جان که خودت را آذری معرفی کردی ساغول نه ساغل. حداقل می خوای چاخان کنی یک کلمه تورکی را درست بنویس. البته محتوای سایت شما بهترین رسانه برای آذربایجانیها برای نشان دادن عمق نژادپرستی حاک در ایران است. کماکان تشکر می کنم از این حماقتتان

یک ایرانی

هم میهن گرانمایه، با درود بسیار از این کار ارزشمندتان سپاسگزارم. من خود آذربایجانی نیستم ولی دلم آکنده از مهر آذربایجان است. آذربایجان میهن زردشت است. خاستگاه ستارخان و باقرخان و ایرانخواهان غیرتمندی همچون شماست. تندرستی و فیروزی شما را آرزومندم. پاینده ایران بدرود

ایرانی آزاد

خداوند همه ی محدوده ی این خاک پاک رو از پان های افراطی که جز افکار خودشون به اندیشه های دیگران احترام نمیگذارند حفظ کنه! چه پان ترک ، چه پان فارس ، چه پان اسلام!!! بویوک تانری ب توپراقی هر ایفراطی پان لارین شرینن کی فقط اوزلرین یوکسک بیلیرلر ساخلاسین! دست هر متجاوز ، وطن فروش و یا تجزیه طلبی رو که چشم به خاک پاک این سرزمین داره قطع خواهیم کرد! هر موتجاویز ، وطن ساتکیسی و هر آریلیغ ایستین بیلنگین کی ب اصیل توپراقا نظری وار قلم ادریک! زادگاهم آذربایجان ، کشورم ایران! آنایوردوم آذربایجان ، وطنیم ایران! درود بر روان پاک فردوسی : بیامد سوی آذرآبادگان / خود و نامداران و آزادگان درود بر روان پاک شهریار : ترکی ما بس عزیز است و زبان مادری لیک اگر ایران نگوید لال بادا این زبان درود بر همه ی انسان های پاک ، از هر نژاد و ملیتی! ایرانی با همه مردمان دوست بوده و خواهان نابودی هیچ ملیتی نیست!

یاشار

درود تارنمایتان بسیار پربار و وزین است امیدوارم به راهتان ادامه دهید تا همشهری های من از خواب غفلت بیدار شوند یاشاسین ایرانیمیز